Ana Men
Etkinlikler
<< ubat 2023 >>
Pzt Sa r Pr Cm Cts Pz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Doum gnleri Doum gn(ler)i:

Büyük Buluþma
Images: bulusma.jpgFransa'da Türkiye mevsimi bitimi munasebetiyle gelen baþbakanýmýz Fransa Cumhurbaþkaný Sayýn Nicola Sarkozy'i ile temaslarda bulundukdan sonra Paris'de Zenith salonunda Türk vatandaþlarýna yönelik bir konuþma yaptý. Katýlýmým son derece yoðun olduðu konuþma 6 bin kiþilik salonu týklým týklým doldurdu yaklaþýk 2 bin vatandaþýn da salona giremediði öðrenildi. UNATGO ya baðlý olan þehirlerden otobüsler kiranalarak katýlýma teþvik edildi , yaklaþýk 650 kiþi iþtirak etti UNATGO nun en büyük amacý olan Nantes þehrine konsolosluk almak içi büyük bir çaba harcandý önce hazýrlanan rapor bizzat eline teslim edildi. Ýçeride cok güzel bir atmosferin oluþtuðu konuþmada baþbakanýmýz tam gönülleri feth etti ve katýlýmcýlarýn güvenini kazanmasýný bildi.


Fransa'daki “Turkiye Mevsimi”, dün akþam Versailles Sarayý içinde yer alan opera binasýnda sahnelenen “Müsenna” eseriyle sona erdi.

“ Türkiye Mevsimi” etkinliklerinin kapanýþ töreni çerçevesinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan törenlere katýldý. Baþbakan Erdoðan, “Müsenna” eserinin sahnelenmesinden önce yaptýðý konuþmada , geceye Senato Baþkaný Larcher'le ev sahipliði yapmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Türk edebiyatý, müziði, sinemasý, sahne ve görsel sanatlarýyla Türkiye 'nin dünü, bugünü ve yarýný Fransýzlara tanýtýlýrken, yine ekonomi alanýnda düzenlenen konferans ve panellerle iki ülke arasýndaki ticaret hacminin artýrýlmasý amaçlandý.

Yaklaþýk bir yýldýr devam eden “Türk Mevsimi” etkinlikleri, Türkiye 'nin þimdiye kadar yabancý bir ülkede gerçekleþtirdiði en uzun soluklu ve kapsamlý etkinlik oldu.

" Türkiye Mevsimi'nin kapanýþý dolayýsýyla " Paris Buluþmasý" adýyla duzenlenen geceye Baþbakan Erdoðan da katýldý. Erdoðan törene katýlan 10 bin dolayýnda Avrupa'nýn farklý ülkelerinden gelen gurbetçi vatandaþlarýmýzla bir araya geldi.

VATANDAÞIM BAÞINI ASLA EÐMEYECEK

Baþbakan Erdoðan, gurbetçilere yönelik yaptýðý konuþmada , yurtdýþýnda bulunan tüm vatandaþlarýn Türkiye olarak yanýnda olduklarýný, hiçbir vatandaþýn baþýnýn önüne eðilmesini istemediklerini dile getirdi.

Erdoðan, "Artýk gündemi belirlenen Türkiye deðil, gündemi belirleyen Türkiye var" diyerek dünya ekonomisinde 17. sýrada olan bir Türkiye , Avrupa'da 6. sýrada olan bir Türkiye var." dedi. Erdoðan buralara durup dururken gelmediklerini gece demeden gündüz demeden tüm dünyayý fellik fellik dolaþarak bu noktaya geldiklerini anlattý.

DESTEK ÝSTENEN ÜLKE TÜRKÝYE

Images: bulusma2.jpgErdoðan sözlerini þöyle sürdürdü:, Ortadoðu'da yaþananlarda Türkiye 'nin katkýsý bekleniyor, Afganistan'da Kafkaslarda yaþananlarda Türkiye 'nin desteði bekleniyor. 7.5 yýl içerisinde 23 ülke vizeyi kaldýrdý. Bugün Türkiye 'nin vatandaþý artýk sadece pasaportunu göstererek geçiþini yapabiliyor. Tiran, Þam, Trablus, Beyrut, Türkiye ile kucaklaþýyor. Türkiye 'nin yüzü batýya dönüktür. Ancak Türkiye 'nin asla ve asla sýrtý doðuya dönük deðildir.

Bin yýllardýr birlikte beraber yaþadýðýmýz milletleri kendi kaderine býrakamayýz. Beyrut, Baðdat, Filistin acý çekerken biz yataðýmýzda uyuyamayýz. Biz tarih boyunca ekmeðimizi kaderimizi paylaþtýk. Biz hiçbir zaman dünyaya bigane kalamayýz. Hiçbir zaman da sýrtýný dönenlerden olmayacaðýz.

Biz dik durduk, yine dik duracaðýz, dünyanýn neresinde yardýma ihtiyaç varsa Türkiye orda olacaktýr. Haiti'de yardým daðýtan ilk uluslararasý kuruluþ ünvanýný aldýk. Pakistan'da Telafer'de Sudan'da Kerkük'te Türk kýzýlayý var. Osmanlý'dan beri bizden beklenen bu deðilmiydi. Nerde yardýma muhtaç insan varsa nerede gözyaþý varsa orada tüm imkanlarý ile Türkiye var.


YUNUS EMRE ENSTÝTÜSÜ VE TÜRKÇE DÝLÝ

Erdoðan talep olan ülkelerde Türkçe öðretmeye baþladýk. Paris'te de bunu gerçekleþtireceðiz. Ýspanya'nýn Almanya'nýn Fransa'nýn enstitüleri kendi dillerini öðretiyor. Neden Türkiye 'nin böyle bir enstitüsü olmadý. Neden dunyada Türkçe'yi dünyaya öðretmeyelim dedik. Adýný Yunus Emre koyduk Enstitülerimizi kurmaya baþladýk. Bugün 24 saat yayýnla bütün ortadoðuya Arapça ile sesleniyoruz. Bunun gibi daha birçok geliþmeler olacak.

Erdoðan, 2020 yýlýnda Dünyanýn en geliþmiþ 10 ülkesinden biri olmaya karar verdiklerini, bunu nasýl baþaracaklarýný soranlara " Biz dertliyiz, bu vatan topraklarýnýn dertlisiyiz.

Erdoðan, saglik alanýnda hiç kimsenin beklemediði adýmlarý attýklarýný, Anadolu'da en ücra köþeye yol su elektrik gibi alt yapý yatýrýmlarýný götürdüklerini, Köydes projesi ile þehirde oturanlar ile köyde oturanlarýn ayný hizmeti alýr hale getirmek için çaba harcadýklarýný dile getirdi. Erdoðan, Türkiye 'nin en ücra köþesine bu hizmetlerin gitmesi halinde Türkiye 'nin hakettiði yere ulaþacaðýný belirtti. Ulaþýmda bugüne kadar atýlmayan adýmlarý attýklarýný, orta sýnýfýn da rahatlýkla uçaða biner hale geldiðini anlattý.

Erdoðan üniversite alanýnda da büyük atýlým yaptýklarýný üniversitesi olmayan il býrakmadýklarýný, üniversiteye girmeyi hayal olmaktan çýkardýklarýný, hýzlý tren ve marmaray ile Asya ile Avrupayý, Londra ile Pekin'i buluþturacaklarýný söyledi. Erdoðan bununla birlikte lastikli araçlar için tünel adýmýný attýklarýný ve bu konuda projeyi çýkardýklarýný ve iþi ihale ettiklerini anlattý.

Baþbakan Erdoðan, sahneye çýkan Antakya ekibinin içinde Müslüman, Hýristiyan, Yahudi ve Süryanilerden oluþtuðunu hepsinin o yörenin insaný olduðunu ve birbirinden güzel eserler ortaya koyduklarýný belirtirtirken " Hiçbir sorun gördünüz mü, hayýr. Çünkü hepsi bu ülkenin vatandaþý. Bu ülkede birlik ve bareberliðin her zaman var olacaðýný belirtti.

ÇÝFTE VATANDAÞLIK HAKKINIZI KULLANIN

Baþbakan Erdoðan, Fransa'da gurbetçilerimize verilen çifte vatandaþlýk hakkýndan mutlaka faydalanmasý gerektiðini belirtirken, bana güveniyorsanýz, baþbakana güveniyorsanýz bunu yapin . Neden Avrupa parlamentosunda Ayþeler Fatamlar çoðalmasýn. Siz atmýyorsunuz ama baþkalarý bu adýmlarý atýyor. Mutlaka size tanýnan haklardan faydalanmasýný bilin.

Erdoðan, Türkiye 'nin bir dönüþümden geçtiðini, yeni bir anayasa getirmek istediklerini, bu anayasa ile birlikte Türkiye 'nin önündeki tüm engellerin kalkacaðýný belirtti.

Baþbakan Erdoðan, gurbetçinin bulunduðu ülkenin dilini öðrenmesini isterken asimilasyona kesinlikle karþý olduðunu, asimilasyonluðun bir insanlýk suçu olduðunu dile getirdi. Erdoðan, Almanya Baþbakaný'nýn Türkiye ziyareti sýrasýnda Türkiye 'de bulunan Alman okullarýný örnek gösterdiðini, benzer çalýþmanýn Türkiye 'nin de yapmasý gerektiðini dile getirdi. Erdoðan, Fransa'da da benzer durumun söz konusu olduðunu, Dýþiþleri'nin bu konuda yoðun çaba içinde olduðunu dile getirdi. Erdoðan, öncelikle herkesin ana diline sahip çýkmasý gerektiðini, ana dili olmayanýn ikinci dilinin zor olacaðýný vurguladý.

GURBETÇÝYE OY MUJDESÝ

Baþbakan Erdoðan Yüskek Seçim Kurulu'nun yurt dýþýnda oturan vatandaþlarýn oy kullanma haklarýný kullanmalarý için çalýþmalar yaptýðýný ilk seçimde gurbetçeliren de oyunu kullanabileceðini dile getirdi.


Konuyla ilðili resimler için Týklayýn
Yorum
#1481 | CharlesDIUME - Ocak 07 2019 03:02:43
#1482 | CharlesDIUME - Ocak 07 2019 03:33:10
#1483 | CharlesDIUME - Ocak 07 2019 03:37:29
#1484 | MichaelCaf - Ocak 07 2019 04:08:08
#1485 | MichaelCaf - Ocak 07 2019 05:09:59
#1486 | CharlesDIUME - Ocak 07 2019 06:04:46
#1487 | BennySoymn - Ocak 07 2019 06:09:35
#1488 | xiaozheng6666 - Mart 29 2019 03:46:38
mlb jerseys
adidas superstars
air max
adidas sneakers
adidas neo shoes
true religion jeans sale
pandora charms sale
fitflops sale clearance
kate spade outlet
true religion jeans
adidas store
coach outlet online
falcons jerseys
prada outlet
prada outlet
nike outlet online
asics outlet
polo ralph lauren outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
coach outlet store online
jordan pas cher
polo outlet store
durant shoes
nike hyperdunk
asics running shoes
fitflops sale clearance
david yurman
kobe shoes
coach factory outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
clarks
coach outlet online
phillies jerseys
coach factory outlet
givenchy handbags
patriots jerseys
nike outlet
michael kors outlet online
ferragamo outlet store
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas uk
true religion jeans
michael kors outlet clearance
kate spade outlet online
yeezy shoes
canada goose coats
ugg pas cher
hermes bags
nike outlet store
nike air force
louboutin outlet
fitflops
cheap snapbacks
jordan shoes for sale
pandora outlet
coach outlet online
michael kors handbags outlet
true religion
ugg boots
cheap jordan shoes
fila
cheap nfl jerseys
converse&#33521;&#22269;&#23448;&#32593;
pandora charms
nike factory store
jimmy choo shoes
pandora charms
kendra scott
nike outlet store
nike factory store
cheap jordan shoes
nike kd 10
air jordan
cheap jerseys
uggs outlet
coach outlet clearance
giants jerseys
kate spade
supra shoes
blue jays jerseys
kate spade handbags
stone island hoodie
air jordan shoes
ed hardy
asics running shoes
pittsburgh steelers jersey
coach outlet store online clearance
gucci outlet online
prada sunglasses
mcm outlet
nike outlet online
lions jerseys
converse shoes
coach handbags clearance
ugg outlet sale
coach outlet clearance
superdry clothing
air max 2017
ugg boots outlet
valentino
mont blanc pen
fitflops outlet
christian louboutin outlet
packers jersey
christian louboutin shoes
air jordan shoes
ugg outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
louboutin pas cher
fitflops
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
north face outlet store
nike outlet
air max 2017
polo outlet store
coach outlet online
nike outlet
ralph lauren outlet
ferragamo outlet
birkenstock outlet store
mont blanc
michael kors outlet clearance
denver broncos jersey
ugg outlet
cheap handbags
mac cosmetics
fila shoes
nike tn
cheap air max
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet
true religion outlet store
dodgers jerseys
coach outlet online
ray ban sunglasses
oakley sunglasses outlet
pandora jewelry outlet
canada goose coats
nike air max 2018
the north face jackets
nba jerseys for sale
vans sneakers
nike outlet store
minnesota vikings jersey
gucci outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
coach outlet online
ronaldo jerseys
kate spade outlet online
michael kors bags
kate spade outlet
coach outlet online
kate spade outlet online
canada goose
nike free flyknit
true religion jeans
coach factory outlet online
christian louboutin shoes
ugg italia
reds jerseys
kate spade outlet
marc jacobs handbags
christian louboutin
gucci bags
adidas ultra boost
buffalo bills jersey
gymshark clothing
air jordan retro
costa sunglasses sale
ferragamo belts
louboutin outlet
coach outlet store online
adidas ultra boost
toms shoes
&#21281;&#23041;&#33521;&#22269;&#23448;&#32593;
jordan 3
mulberry bags sale
coach outlet online
coach factory outlet store
kate spade handbags
coach outlet online
nike air max schweiz
coach outlet store
ralph lauren uk
birkenstock sandals
air huarache
coach outlet canada
ugg italia
air max
fitflops outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses outlet
christian louboutin shoes
coach factorty outlet store
ugg boots
coach handbags
pandora jewelry canada
canada goose coats
coach outlet online
yeti tumbler
air jordan shoes
nike outlet online
nike outlet online
coach outlet online
mbt shoes
ubiq shoes
polo ralph lauren outlet online
nike roshe
seahawks jerseys
nike outlet store
north face outlet
cheap soccer jerseys
ralph lauren sale clearance uk
hermes bags
clarks shoes
nba jerseys
moncler sito ufficiale
coach factory outlet online
nike sneakers
true religion outlet
air jordan 3
titans jersey
moncler
coach outlet store online
hydro flask cup
coach outlet clearance
san diego chargers jerseys
canada goose outlet store
broncos jerseys
moncler jacken
adidas yeezy boost
coach outlet online
coach outlet online
coach purse
gymshark sale
mbt shoes
versace clothing
uggs canada
ralph lauren outlet online
adidas nmd runner
dolce & gabbana sunglasses
miu miu shoes
vikings jerseys
air jordan retro
cheap mlb jerseys
moncler pas cher
nike sneakers
valentino outlet
pandora sale clearance
canada goose sale
adidas yeezy shoes
hermes
swarovski jewelry outlet
jordan retro 11
valentino outlet store
kate spade outlet online
moncler jacka
true religion
cubs jerseys
miu miu shoes
coach factory outlet
christian louboutin outlet
birkenstock sandals
coach outlet online
louis vuitton outlet store
nike air force 1
fitflops sale clearance
tigers jerseys
coach outlet online
pandora charms sale clearance
guess clothing
fitflop sale
uggs outlet
cheap snapbacks
david yurman
pandora rings
lacoste outlet
cincinnati bengals jersey
kendra scott
christian louboutin shoes
cardinals jerseys
air max
christian louboutin outlet
houston texans jerseys
salvatore ferragamo shoes
hydro flask lids
ed hardy outlet
coach factory outlet
cheap jordans
yeezy shoes
pandora charms sale
air max pas cher
michael kors outlet online
fitflops
coach factory outlet
ralph lauren outlet
cheap mlb jerseys
bape hoodie
coach outlet canada
ralph lauren uk
moncler jackets
michael kors outlet
ralph lauren polo
nike blazer
rockies jerseys
christian louboutin sale
gucci outlet store
coach outlet store
ralph lauren outlet
adidas outlet online
ugg boots
adidas slides
coach outlet store online
birkenstock sandals
coach outlet online
mbt shoes outlet
prada outlet online
coach outlet online
cheap mbt shoes
toms shoes
persol
coach factory outlet
yankees jerseys
eagles jersey
kobe 11
uggs outlet
ugg outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
canada goose jackets
adidas wings
cardinals jerseys
indianapolis colts jerseys
coach outlet
valentino shoes
fivefingers shoes
coach factory outlet online
nobis outlet
hydro flask sale
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
dolce & gabbana Outlet
jets jersey
pandora canada
juicy couture
kate spade outlet
ugg boots sale
adidas nmd r1
prada handbags
michael kors outlet online
ralph lauren outlet online
adidas outlet online
toms outlet online
pandora jewelry store
louboutin outlet
soccer shoes
true religion outlet store
moncler jackets
air max 97
coach outlet online
twins jerseys
adidas nmd
adidas shoes
pandora charms outlet
miu miu handbags
ralph lauren outlet
kevin durant shoes
moncler jackets
david yurman jewelry
cowboys jerseys
mulberry handbags
pandora outlet
nike shoes
nike flip-flops
ugg outlet
pandora jewelry outlet
coach handbags outlet
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
louis vuitton
yeezy boost 350
cheap nike shoes
nike air max 90
mcm handbags
fred perry
balenciaga shoes
air max outlet
hermes outlet store
vans shoes
converse shoes
coach outlet online
air jordan 4
cheap air jordans
yeti cup
air jordan shoes
michael kors bags
adidas yeezy boost
nike tn
pandora charms
coach factorty outlet store
nhl jerseys
seattle seahawks jersey
coach outlet store
rangers jersey
canada goose
coach outlet online
air max 2017
true religion outlet store
bathing ape
chrome hearts outlet store
kate spade handbags
mac makeup
raiders jerseys
michael kors purse
michael kors outlet canada
coach factory outlet online
red bottoms
canada goose
oakley outlet
coach outlet online
valentino outlet
pandora charms
rolex watches
coach factory outlet online
moncler outlet online
coach factory outlet online
polo outlet
swarovski crystal
yeti
air jordan uk
nike shoes
pandora jewelry
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
louboutin outlet
coach factory outlet online
coach outlet sale
christian louboutin shoes
yeezy shoes
ugg outlet clearance
curry 4 shoes
coach outlet sale
hermes belt
cazal outlet
columbia outlet store
jordans
christian louboutin outlet
nike factory outlet
ecco outlet
polo ralph lauren outlet
persol sunglasses sale
air jordan 14
ugg
birkin handbags
coach outlet online
louis vuitton purses
cheap maui jim sunglasses
foamposite shoe
ralph lauren polo
pandora jewelry outlet
birkenstock outlet
devil rays jerseys
air max plus
yeezy shoes
kendra scott
red sox jerseys
michael kors outlet online
coach outlet online
barcelona jersey
kyrie 2
prada outlet
tods outlet online
air jordan
michael kors outlet online
nike factory store
michael kors factory outlet
persol sunglasses
air jordans
gucci outlet online
fjallraven kanken
browns jerseys
michael kors outlet clearance
canada goose coats
adidas nmd
air max 2015
coach factory outlet
chelsea jersey
true religion outlet
stone island sale
puma shoes
jordan shoes
michael kors outlet store
uggs outlet
coach canada outlet
pandora charms sale clearance
coach outlet online
louboutin shoes
coach outlet
asics shoes
coach bags
soccer jerseys
converse shoes
nike outlet store
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
coach outlet store
jimmy choo shoes
michael kors outlet online
cheap jordans free shipping
louboutin outlet
uggs outlet online
pandora jewelry outlet
north face outlet store
coach outlet store
adidas shoes
nike outlet store online
polo ralph lauren outlet
nike blazer
off white shirt
adidas yeezy boost 350
converse&#33521;&#22269;&#23448;&#32593;
salomon shoes
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet online
ysl outlet
kappa clothing
orioles jerseys
coach outlet store
true religion jeans
christian louboutin outlet
cheap jordans
canada goose coats
coach factory outlet online
pandora charms
coach bags
balenciaga triples
cheap air jordans
malone souliers shoes
coach factory outlet online
coach factory outlet online
coach outlet
prada outlet
fitflops
moncler outlet online
giuseppe zanotti shoes
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
ugg boots clearance
kate spade outlet online
canada goose outlet store
celine outlet
costa sunglasses sale
city royals jerseys
coach factory outlet online
manolo blahnik outlet
cheap ray ban sunglasses
louboutin outlet
suicoke sandals
oakley sunglasses outlet
adidas outlet online
pandora charms
asics shoes
white sox jerseys
nike outlet store
north face outlet online
uggs outlet
chi flat iron
moncler outlet online
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet online
saints jerseys
nfl jerseys
mbt shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet online
ugg boots women
louis vuitton outlet online
mlb jerseys
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach outlet canada
ray ban sunglasses outlet
pandora charms
adidas ultra boost
coach outlet online
cheap jordans
celine outlet
curry 5 shoes
new england patriots jersey
ed hardy
kate spade outlet sale
hydro flask sale
rolex replica watches
ralph lauren pas cher
under armour shoes
ralph lauren polo
retro 11
kobe shoes
ugg boots
north face jackets
true religion outlet store
jordan 12
cheap ugg boots
ed hardy
nobis jackets
mbt shoes
juicy couture
jordan 31
jaguars jersey
chaussures christian louboutin
jordan 12
snapback hats
philipp plein outlet
true religion jeans
yeezy shoes
true religion outlet
cheap jordan shoes
jordan 4
revolution 3
coach outlet store
pandora charms sale clearance
adidas wings shoes
coach outlet online
true religion outlet store
off white clothing
ugg outlet store
canada goose outlet
cheap jordan shoes
lebron 13
kate spade bags
nike roshe run
marlins jerseys
fred perry
coach outlet online
pandora outlet
ravens jerseys
coach handbags
kate spade outlet online
supreme clothing
polo ralph lauren outlet online
rolex replica watches for sale
air max shoes
instyler ionic styler
oakley sunglasses wholesale
le coq sportif
uggs outlet
discount oakley sunglasses
camisetas futbol baratas
coach outlet clearance
y3 shoes
canada goose coats
suicoke sandals
michael kors outlet
coach outlet online
coach handbags
jordans
pandora jewelry canada
polo ralph lauren outlet
toms
toms
kate spade outlet online
uggs
birkenstock shoes
christian louboutin outlet
angels jerseys
adidas outlet store
coach factory outlet
air max
pandora charms outlet
nike free run
kate spade outlet store
off-white clothing
true religion jeans outlet
louboutin outlet
ed hardy shoes
mcm outlet store
pandora jewelry outlet
kobe 12
michael kors outlet clearance
converse shoes
coach outlet online
vibram fivefingers outlet
nike max
adidas outlet store
nike shoes
coach outlet online
pandora charms
maui jim
fitflops sale clearance
ferragamo outlet
coach outlet online
pandora jewelry
david yurman bracelet
canada goose outlet
david yurman
fitflops outlet
cheap nfl jerseys
timberland boots
stone island sale
ralph lauren uk
adidas outlet
toms outlet store
nike basketball shoes
coach outlet store
coach outlet online
coach outlet online
jordan shoes
true religion outlet
parajumpers jacket
maui jim sunglasses
ed hardy outlet
brewers jerseys
off white clothing
canada goose outlet store
christian louboutin outlet
patriots jerseys
coach factorty outlet online
cheap jordan shoes
cheap jordans for sale
coach outlet store online
true religion outlet
air max 270
kate spade outlet
uboutin shoes
cnaada goose outlet store
ralph lauren polo
diamondbacks jerseys
nike outlet online
lacoste polo shirts
cheap snapbacks
coach outlet online
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
gymshark sale
nfl jerseys
coach outlet online
converse shoes
coach handbags
yolo
Yorum yaz
Yorum gndermek iin ltfen ye girii yapn.
Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.

Online Sayaç