Büyük Buluþma
Gnderen dadas-kardes - Nisan 06 2010 23:00:00
Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Sayýn Recep Tayyýp Erdoðan ve Bazý bakanlarla birlikte Fransa'nýn baþkenti Paris'de Vatandaþla buluþtu
Haber Metni
Images: bulusma.jpgFransa'da Türkiye mevsimi bitimi munasebetiyle gelen baþbakanýmýz Fransa Cumhurbaþkaný Sayýn Nicola Sarkozy'i ile temaslarda bulundukdan sonra Paris'de Zenith salonunda Türk vatandaþlarýna yönelik bir konuþma yaptý. Katýlýmým son derece yoðun olduðu konuþma 6 bin kiþilik salonu týklým týklým doldurdu yaklaþýk 2 bin vatandaþýn da salona giremediði öðrenildi. UNATGO ya baðlý olan þehirlerden otobüsler kiranalarak katýlýma teþvik edildi , yaklaþýk 650 kiþi iþtirak etti UNATGO nun en büyük amacý olan Nantes þehrine konsolosluk almak içi büyük bir çaba harcandý önce hazýrlanan rapor bizzat eline teslim edildi. Ýçeride cok güzel bir atmosferin oluþtuðu konuþmada baþbakanýmýz tam gönülleri feth etti ve katýlýmcýlarýn güvenini kazanmasýný bildi.


Fransa'daki “Turkiye Mevsimi”, dün akþam Versailles Sarayý içinde yer alan opera binasýnda sahnelenen “Müsenna” eseriyle sona erdi.

“ Türkiye Mevsimi” etkinliklerinin kapanýþ töreni çerçevesinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan törenlere katýldý. Baþbakan Erdoðan, “Müsenna” eserinin sahnelenmesinden önce yaptýðý konuþmada , geceye Senato Baþkaný Larcher'le ev sahipliði yapmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Türk edebiyatý, müziði, sinemasý, sahne ve görsel sanatlarýyla Türkiye 'nin dünü, bugünü ve yarýný Fransýzlara tanýtýlýrken, yine ekonomi alanýnda düzenlenen konferans ve panellerle iki ülke arasýndaki ticaret hacminin artýrýlmasý amaçlandý.

Yaklaþýk bir yýldýr devam eden “Türk Mevsimi” etkinlikleri, Türkiye 'nin þimdiye kadar yabancý bir ülkede gerçekleþtirdiði en uzun soluklu ve kapsamlý etkinlik oldu.

" Türkiye Mevsimi'nin kapanýþý dolayýsýyla " Paris Buluþmasý" adýyla duzenlenen geceye Baþbakan Erdoðan da katýldý. Erdoðan törene katýlan 10 bin dolayýnda Avrupa'nýn farklý ülkelerinden gelen gurbetçi vatandaþlarýmýzla bir araya geldi.

VATANDAÞIM BAÞINI ASLA EÐMEYECEK

Baþbakan Erdoðan, gurbetçilere yönelik yaptýðý konuþmada , yurtdýþýnda bulunan tüm vatandaþlarýn Türkiye olarak yanýnda olduklarýný, hiçbir vatandaþýn baþýnýn önüne eðilmesini istemediklerini dile getirdi.

Erdoðan, "Artýk gündemi belirlenen Türkiye deðil, gündemi belirleyen Türkiye var" diyerek dünya ekonomisinde 17. sýrada olan bir Türkiye , Avrupa'da 6. sýrada olan bir Türkiye var." dedi. Erdoðan buralara durup dururken gelmediklerini gece demeden gündüz demeden tüm dünyayý fellik fellik dolaþarak bu noktaya geldiklerini anlattý.

DESTEK ÝSTENEN ÜLKE TÜRKÝYE

Images: bulusma2.jpgErdoðan sözlerini þöyle sürdürdü:, Ortadoðu'da yaþananlarda Türkiye 'nin katkýsý bekleniyor, Afganistan'da Kafkaslarda yaþananlarda Türkiye 'nin desteði bekleniyor. 7.5 yýl içerisinde 23 ülke vizeyi kaldýrdý. Bugün Türkiye 'nin vatandaþý artýk sadece pasaportunu göstererek geçiþini yapabiliyor. Tiran, Þam, Trablus, Beyrut, Türkiye ile kucaklaþýyor. Türkiye 'nin yüzü batýya dönüktür. Ancak Türkiye 'nin asla ve asla sýrtý doðuya dönük deðildir.

Bin yýllardýr birlikte beraber yaþadýðýmýz milletleri kendi kaderine býrakamayýz. Beyrut, Baðdat, Filistin acý çekerken biz yataðýmýzda uyuyamayýz. Biz tarih boyunca ekmeðimizi kaderimizi paylaþtýk. Biz hiçbir zaman dünyaya bigane kalamayýz. Hiçbir zaman da sýrtýný dönenlerden olmayacaðýz.

Biz dik durduk, yine dik duracaðýz, dünyanýn neresinde yardýma ihtiyaç varsa Türkiye orda olacaktýr. Haiti'de yardým daðýtan ilk uluslararasý kuruluþ ünvanýný aldýk. Pakistan'da Telafer'de Sudan'da Kerkük'te Türk kýzýlayý var. Osmanlý'dan beri bizden beklenen bu deðilmiydi. Nerde yardýma muhtaç insan varsa nerede gözyaþý varsa orada tüm imkanlarý ile Türkiye var.


YUNUS EMRE ENSTÝTÜSÜ VE TÜRKÇE DÝLÝ

Erdoðan talep olan ülkelerde Türkçe öðretmeye baþladýk. Paris'te de bunu gerçekleþtireceðiz. Ýspanya'nýn Almanya'nýn Fransa'nýn enstitüleri kendi dillerini öðretiyor. Neden Türkiye 'nin böyle bir enstitüsü olmadý. Neden dunyada Türkçe'yi dünyaya öðretmeyelim dedik. Adýný Yunus Emre koyduk Enstitülerimizi kurmaya baþladýk. Bugün 24 saat yayýnla bütün ortadoðuya Arapça ile sesleniyoruz. Bunun gibi daha birçok geliþmeler olacak.

Erdoðan, 2020 yýlýnda Dünyanýn en geliþmiþ 10 ülkesinden biri olmaya karar verdiklerini, bunu nasýl baþaracaklarýný soranlara " Biz dertliyiz, bu vatan topraklarýnýn dertlisiyiz.

Erdoðan, saglik alanýnda hiç kimsenin beklemediði adýmlarý attýklarýný, Anadolu'da en ücra köþeye yol su elektrik gibi alt yapý yatýrýmlarýný götürdüklerini, Köydes projesi ile þehirde oturanlar ile köyde oturanlarýn ayný hizmeti alýr hale getirmek için çaba harcadýklarýný dile getirdi. Erdoðan, Türkiye 'nin en ücra köþesine bu hizmetlerin gitmesi halinde Türkiye 'nin hakettiði yere ulaþacaðýný belirtti. Ulaþýmda bugüne kadar atýlmayan adýmlarý attýklarýný, orta sýnýfýn da rahatlýkla uçaða biner hale geldiðini anlattý.

Erdoðan üniversite alanýnda da büyük atýlým yaptýklarýný üniversitesi olmayan il býrakmadýklarýný, üniversiteye girmeyi hayal olmaktan çýkardýklarýný, hýzlý tren ve marmaray ile Asya ile Avrupayý, Londra ile Pekin'i buluþturacaklarýný söyledi. Erdoðan bununla birlikte lastikli araçlar için tünel adýmýný attýklarýný ve bu konuda projeyi çýkardýklarýný ve iþi ihale ettiklerini anlattý.

Baþbakan Erdoðan, sahneye çýkan Antakya ekibinin içinde Müslüman, Hýristiyan, Yahudi ve Süryanilerden oluþtuðunu hepsinin o yörenin insaný olduðunu ve birbirinden güzel eserler ortaya koyduklarýný belirtirtirken " Hiçbir sorun gördünüz mü, hayýr. Çünkü hepsi bu ülkenin vatandaþý. Bu ülkede birlik ve bareberliðin her zaman var olacaðýný belirtti.

ÇÝFTE VATANDAÞLIK HAKKINIZI KULLANIN

Baþbakan Erdoðan, Fransa'da gurbetçilerimize verilen çifte vatandaþlýk hakkýndan mutlaka faydalanmasý gerektiðini belirtirken, bana güveniyorsanýz, baþbakana güveniyorsanýz bunu yapin . Neden Avrupa parlamentosunda Ayþeler Fatamlar çoðalmasýn. Siz atmýyorsunuz ama baþkalarý bu adýmlarý atýyor. Mutlaka size tanýnan haklardan faydalanmasýný bilin.

Erdoðan, Türkiye 'nin bir dönüþümden geçtiðini, yeni bir anayasa getirmek istediklerini, bu anayasa ile birlikte Türkiye 'nin önündeki tüm engellerin kalkacaðýný belirtti.

Baþbakan Erdoðan, gurbetçinin bulunduðu ülkenin dilini öðrenmesini isterken asimilasyona kesinlikle karþý olduðunu, asimilasyonluðun bir insanlýk suçu olduðunu dile getirdi. Erdoðan, Almanya Baþbakaný'nýn Türkiye ziyareti sýrasýnda Türkiye 'de bulunan Alman okullarýný örnek gösterdiðini, benzer çalýþmanýn Türkiye 'nin de yapmasý gerektiðini dile getirdi. Erdoðan, Fransa'da da benzer durumun söz konusu olduðunu, Dýþiþleri'nin bu konuda yoðun çaba içinde olduðunu dile getirdi. Erdoðan, öncelikle herkesin ana diline sahip çýkmasý gerektiðini, ana dili olmayanýn ikinci dilinin zor olacaðýný vurguladý.

GURBETÇÝYE OY MUJDESÝ

Baþbakan Erdoðan Yüskek Seçim Kurulu'nun yurt dýþýnda oturan vatandaþlarýn oy kullanma haklarýný kullanmalarý için çalýþmalar yaptýðýný ilk seçimde gurbetçeliren de oyunu kullanabileceðini dile getirdi.


Konuyla ilðili resimler için Týklayýn