Ana Menü
Etkinlikler
<< Aralık 2020 >>
Pzt Sa Çrş Prş Cm Cts Pz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Doğum günleri Doğum gün(ler)i:
Tüzük

BATI BÖLGESİ TÜRK DERNEKLERİ BİRLİĞİ

1. BÖLÜM : BİRLİĞİN KURULUŞU GAYESİ

Madde 1: Ad ve Kuruluş

Bu tüzük, 06/01/1999 tarihinde kurulmuş, adı Batı Bölgesi Türk Dernekleri Birliği olan derneğin, çalışma ve işlerlik koşullarını yasal olarak düzenleyen bir metindir.

Sözkonusu metin 01/07/1901 tarihli kanun ve 16/08/1901 tarihli kararnameye tabidir.

Madde 2 :Gaye

Derneğin gayesi, Fransa’nın batı batı bölgesi olarak :

- Basse-Normandie

- Bretagne

- Pays de la loire

- Poitou-Charentes

kurulmuş, hedeflerini sözkonusu bölgelerdi yaşayan Türk Toplumunun

a – Kimliği

b – Dili

c – Kültürü

d – Dini ... vb . konularda, gelişimini sağlamak, ihtiyaçları gidermek üzere bir entegrasyon çerçevesinde kurulmuş Türk Dernekleri’nin ;

1. hedeflere ulaşmasını sağlamak,

2. çalışmaları bölgesel bazda organize etmek,

3. plan ve program yapmak,

4.gerektiğinde ortak çalışmalarda bulunmak,

5.bölgede Türk Toplumunun hatırı sayılır bir topluluk olarak telakki edilmesi için bir güç haline gelmek.

6.ekonomik, politik ve kültürel merkezlerde imkanlar elde etmek, Dernekler için bu gücü kullanmak,

7.bireysel olarak Derneklerin önünü açmak,

8.ortak problemlere ortak çözümler geliştirmek,

9.içinde yaşanılan topluma entegre olurken, Türk Kültürünün zenginliklerini mutlaka muhafaza etmek,

10.kimlik bilincini ön plana almak ve bu temel çerçevesinde çalışmalarda bulunmak olduğu başlangıçta belirtilen, Fransız ve Türk Dernekleri’nin hedeflerine, geniş ve organize biçimde, ulaşmalarını sağlamaktır.

Madde 3: Merkez

Derneğin Merkezi 38 rue du Jamet 44 100 Nantes adresindedir. Bu Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilebilir.

2 . BÖLÜM : DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 4 :Dernek Üyeliğine giriş

Bu tüzüğün 2inci maddesine kurulmuş, Fransız İdari Sistem’ine göre, sous- préfecture’lük esasına göre temsil hakkına sahip, en az 25 (yirmibeş) üyeye sahip Türk Dernekleri Birliğe üye olmak ve oy kullanmak hakkına sahiptir. 25 ‘ten az üyesi olan dernekler, Birlik ‘e üye olabilir ; ancak oy kullanamazlar. Onlar için oy kullanma hakkı, özel bir karakter taşır (madde 13). Bu hakkın fiiliyata dönüşebilmesi için, aşağıdaki kıstasların yerine getirilmesi gerekir.

a. Üyelik başvurusunda bulunan derneğin, sous – préfectude’lük kapsamında tek dernek olması,

b. İki veya daha çok dernek olması halinde, Birliğin üyesi olmuş derneğin bölgeyi temsil ediyor kabul edilmesi. Böyle bir durumda sadece ikinci dernek üç yıl süreyle Birlik toplantılarına gözlemci sıfatıyla katılabilir. Üçüncü yıl sonunda sözkonusu bölgeyi birtek dernek temsil edebileceğinden, dernekler tek bir çatı altında toplanmak durumundadır. Eğer bu gerçekleşmemişse Birlik ilk üyesini bölge temsilcisi kabul eder.

c. Eğer ki bir bölgede bir dernek bölünmüşse, ikinci derneğin başkanı ve yöneticileri dikkate alınmaksızın Birlik , ilk üyesi olan derneği bölge temsilcisi olarak kabul eder.

d. Ancak ne var ki, böyle bir bölünme sözkonusu olmuş ve bölgedeki Türklerin büyük çoğunluğu ikinci bir çatı altında biraraya gelmişse, üç yıl süreyle 2 inci maddenin ‘’b’’ bendi uygulanır. Üç yıl sonunda ise, üye sayısı daha fazla olan dernek Birlik üyesi olarak kabul edilir.

Madde 5 : Derneklerin Birlik’e üye olabilmesi ve üyeliklerinin devam edebilmesi için, tüzüklerinde belirtilen , eğer belirtilmemişsi bile, 2 yıl süreyle olağan ve olağanüstü seçimlerini yapmalrı gerekir. Seçimlerin yapıldığı ve sonuçları , Birlik’e yazılı olarak bildirilir.

2 yıl doldurmuş ancak 3 aylık (toplam 27 ay) dönem sonunda seçimini yapmamış derneğin üyeliği seçimlerini yapana kadar askıya alınır.

a. Askıya alınma durumu 6 ay devam eder. Bu dönem sonunda seçimini yapmamış derneğin Birlik üyeliği düşer.

b. Birlik üyeliği düşen dernek Birlik karar verir.

c. Bir Dernek Birliğe üye olabilmesi için Birlik’teki mevcut dernekler karar verir.

d.Seçimini yaparak yeniden üye olmak isteyen dernek, Tüzük’ün 4 üncü madde ‘’b’’ bendine tabi olur.

Madde 6 : Ancak derneğin Birlik’e üye olması ve üyeliğinin devam edebilmesinin temel koşullarından biri, derneğin Türkiye aleyhine bir organizasyona girmemiş olması, destek vermemiş bulunmasıdır.

Böyle bir durum vukubulduğunda, sözkonusu derneğin mevcut yönetimi ve ilgili dönemde görev almış yönetimi, Birlik tarafından , Birlik faaliyetleri çerçevesinde görevlerinden menedilir.

Sözkonusu dernek böyle bir durumda yeniden meydan vermemek için, kendi iç tüzüğünde ... ‘’ Türkiye aleyhine faaliyet göstermiş veya gösteren kişi dernek üyesi olamaz ‘’ ibaresini koymak zorundadır.

Bu ibareyi koymayan derneğin üyeliği de, bu ibare konana kadar askıya alınır.

Madde 7 : Birlik’te devamlılık kriteri esas olduğundan, derneğini temsilen görev almış başkan ve/ veya başkan yardımcılarının isimleri, cinayete , suistimale karışması halinde sadece bu kişinin faaliyetlere katılması ortadan kalkar. Dernek yeni temsilci atar.

Madde 8 : Birlik üyesi dernek, Birlik’e yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde en çok gecikme süresi bir aydır.

Bu dönem sonunda da, durum devam ediyorsa sözkonusu dernek yazılı olarak uyarılır . Durumun bir ay daha devam etmesi halinde üyelik askıya alınır.

Üyeliğin askıya alınması halinde, Birlik karar verir.

Madde 9 : Birlik üyesi olarak Derneklerin Hakları ve Temsili

Birlik’e üye kabul edilmiş dernekler Birlik içindeki faaliyetlerde görev alırlar, seçimlerde oy kullanırlar ve uygun ortamlarda Birlik’in faaliyetleri konusunda yazılı ve sözlü öneride bulunurlar.

Oy kullanacak üye sayısı bir yıl öncesi dernekler tarafından verilen rakamlar esas alınacaktır.

Derneklerin Birlik’te temsil oranları aşağıdaki gibidir.

25 – 50 üyesi olan dernek : 2 oy

100 üyesi olan dernek : 3 oy

150 üyesi olan derenek : 4 oy

200 üyesi olan dernek : 5 oy

250 üyesi olan dernek : 6 oy

300 üyesi olan dernek : 7 oy

350 üyesi olan dernek : 8 oy

400 üyesi olan dernek : 9 oy

450 üyesi olan dernek : 10 oy

500 üyesi olan dernek : 11 oy

500’den yukarısı her 50 üyeye olan derneğe : 1 oy eklenir.

Madde 10 : Bu esastan hareketle, dernekler herhangibir suistimalin doğmasına mahal vermemek için, fiktif üye kaydına tevessül edemezler.

Birlik üye sayısını resmi yollardan araştırma hakkına sahiptir.

Madde 11 : Fiktif üye kaydı yaptığı tespit edilen derneğin yönetimi Birlikte Temsil hakkına yitirir. Böyle bir durumda dernek yeni temsilcilerini atar.

Eğer aynı dernek iki kez fiktif üye yoluna başvurmuşsa, bu konuda Birlik karar verir.

Madde 12 : Birlik’e üye dernek, adresini ve iletişim noktalarını (tel, fax, e-mail, vs...) Birlik’e bildirir.

Bu bilgilerin değişmesi halinde , işlemler tekrarlanır.

Madde 13 : Üye sayısı 25’ten az olan dernekler, Birlik içinde tek başlarına oy kullanma hakkına sahip olmamakla birlikte, kendisi durumunda olan bir dernekle bir araya gelip toplam üye sayılarını 25’e ulaştırmaları halinde; eğer aynı durumda 2’den fazla dernek varsa, mevcut üye sayıları ne olursa olsun, bu durumda en fazla 72 olabilir, bir araya gelip, bir oy kullanma hakkına sahip olabilirler.

Madde 14 : Bir Derneğin Birlik Üyeliği’nin sona ermesi

Birlik’e üye bir derneğin , Birlik üyeliği aşağıdaki durumlarda ?

1.Dernek kendini feshederse ,

2.Aynı bölgede iki dernek ortaya çıkmış 4’üncü madde d bendi vukubulmuşsa,

3.Aynı şekilde 5’inci madde a bendi vukubulmuşsa,

4.Madde 7’nin vukubulması durumunda

5. Madde 8’in vukubulması durumunda

6. Madde 11’in ortaya çıkması halinde

7. Birlik’in temellerini sarsan bir tutum ve olayın sözkonusu olması halinde ve ancak Birlik üyesi Derneklerin 2/3 ‘lük (Birlik Genel Kurul Kararı alınması hali) kakarıyla bir derneğin , Birlik üyeliği sona erer.

3 . BÖLÜM : GENEL KURUL

Madde 15 : Genel Kurul ve Yapısı ve Üyeleri

Her üye Genel Kurul’un doğal üyesidir. Birlik’te üye dernek sayısı 10’u geçene kadar Genel Kurul’a dernekler 3 teksilci ile, 15’ten itibaren 2 temsilci ile ve nihayet 20’den itibaren temsil güçleri nispetinde katılırlar. Genel Kurul sırasında, üyeler, madde 9 ve 13’e uyacak şekilde oy kullanırlar.

Genel Kurul toplandığında aşağıdaki organlar, Genel Kurul’un sıhhatli geçmesi için oluşturulur.

- Divan Başkanı : Genel Kurul’un işleyişinden sorumludur.

- Divan Üyeleri :(2 kişi) Genel Kurul’un faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlamak

- Divan katibi : (1 kişi) Kayıtları tutmak

Divan Başkanı, Birlik üye dernekler başkanı arasından en yaşlı başkan olarak geleneksel olarak görev alır.

Divan Üyeleri, en çok üyeye sahip iki derneğin önerileriyle belirlenir.

Divan katibi , en genç Dernek Başkanı veya Dernek Başkan yardımcısı olarak geleneksel olarak belirlenir.

Madde 16 : Genel Kurulu’un Toplanması

Genel Kurul üç şekilde toplanır.

a. Olağan Genel Kurul ; iki yılda bir yapılan, derneğin ve derneğin yönetim organlarını oluşturmak için yapılan seçimler. Bu seçimler Haziran ayının ikinci haftasına rastlayan Pazar günü, çogunluk sağlanamazsa onu izleyen ikinci Pazar günü (15 gün sonra)

b. Olağanüstü Genel Kurul ; Birlik Başkanı ve üç yardımcısından en az ikisinin; veya Birlik başkanı olmaksızın 6 üyeden 4’ünün (2/3’ünün) isteği halinde; veya Birlik’e üye derneklerin temsil gücüna göre % 30’unun (enaz) talebi halinde, olağanüstü GenelKurul toplanır.

Bu şekilde çağrılarda % 51 çoğunluk sağlanması esastır. Çoğunluk sağlanamazsa aynı prosedür tekrar uygulanır.Aynı uygulama içinde, çoğunluk bur türlü sağlanamazsa, bu çağrılara son verilmesi uygun olacaktır.

c. Birlik’in Mali Genel Kurul’u her yıl yapılır. Birlik’in Mali Yıl Takvimi her yılın 31 Mayıs’ıdır. 31 Mayıs’ta hesaplar kapanmış olmalıdır.

i. Defterler ve hesaplar 3 Haziran gününe kadar Birlik Denetleme Kurul’una teslim edilir.

ii.Denetlem Kurulu, çalışmalarını Haziran ayının 10’una kadar tamamlamak zorundadır.

Hesapların, Genel Kurul öncesi ya onaylanmış, yada onaylanmamış şekliyle Genel Kurul’a sunulması şarttır.

iii. Hesapları Denetlem Kurulu’nca onaylandığı halde Genel Kurulca ibra edilmeyen Yönetim Kurulu istifa eder.

Bu durumda ya o gün, veya 15 gün sonra Birlik Yönetim Kurulu seçimleri yeniden yapılır.

iv. Hesaplara şerh koyan Denetim Kurulu Yönetim Kurul’un Genel Kurul tarafından ibra edilmesi halinde, istifa eder. Yeni Denetim Kurulu seçilir.

d. Genel Kurul Üyeleri’nin % 30’unun isteği üzerine olaganüstü toplanan ve toplanma gerekçesi, Birlik Başkanı’nın görevden alınması, ve/ veya Yönetim Kurulu’nun istifasının talebi olan bir Genel Kurul’un bu talebi işleme koyabilmesi için, verilen önergenin, Birlik Üyesi derneklerin temsil esasıne göre % 20’si tarafından imzalanmış olması, Divan Başkanı’nca kontrol edilir.

Genel Kurul’un çalışmalarına devam edebilmesi için, çoğunluğun sağlanmış olması şarttır.

e. Aynı şekilde, Başkan’ın kendi isteğiyle istifası veya Yönetim Kurulu üyeleri’nin dördünün herhangi bir nedenle istifası halinde, Yönetim Kurulu seçimlerini yenilemek üzere, Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine; eğer Yönetim Kurulu Başkanı bu çağrıyı yapmazsa, en çok üyeye sahip 3 dernek başkanının çağrısı üzerine, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 17 : Genel Kurulu’un Tüzük Değişikliği için toplanması

Madde 18’deki usul ve gerekçelerle Genel Kurul toplantıya çağırılır.

a. Tüzük Değişikliği : Üye sayısının % 70’nin Genel Kurula katılmış olması ve kararların % 75 ekseriyetle alınmış olması şarttır.

b. Birlik’in feshi : Bu oranlar sırasıyla % 90 ve % 80’dir.

c. Üyelikten Çıkarılış : Bundan önceki maddelere girmeyen bir nedenle bir üyenin dernekten çıkarılması sözkonusu olursa, oranlar tüzük değişikliği oranlarında olur.

d.Diğer tüm kararlar için % 51 oranı yeterlidir.

f.Genel Kurul’da alınan kararlar, bir tutmak üzerinde Divan Başkanı, üyeleri ve Katip tarafından imzalanır.

4. BÖLÜM : YÖNETİM KURULU

Madde 18 : Seçimi , Oluşumu, Görev Bölümü

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri aynı anda oylanır. Bir başka ifade ile, başkan seçilirken listeside seçilmiş olur.

Başkan adayları listelerini hazırlarlar ve Genel Kurula sunarlar. Bu listede;

a. Başkan adayı

b. 6 asil üye

c. 2 yedek üye, yeralır.

Bir kişi Başkan adayı olması için, ya dernek Başkanı ya da herhangi bir derneğin yönetimi tarafından belirlenen bir aday olmalıdır. Fakat teklif edilen bu aday kendi derneğinde en az 5 yıl üye olmalı.

Madde 19 : Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilebilme koşulları

Birlik’e başkan ve yönetime seçilebilmek için

a. Üye derneklerden birine en az 5 yıllık üye olmak

Madde 20 : Yönetim Kurulu’nun Görevi Bırakması, Görevden Alınması, Yeni Üye Alınması Konuları :

Bu konular Tüzük’ün 18’inci madde ve bu maddedeki bend ve fıkralarla açıklanmıştır.

Ancak ;

a.Olağan Genel Kurul’a 6 aydan fazla bir süre varsa, Olağenüstü Genel Kurul’a gidilir. (Böyle bir durumda madde 20’nin tüm gerekleri yerine getirilir.)

b. Eğer Genel Kurul’a 6 aydan daha az bir süre varsa, bu durumda mevcut Yönetim Kurulu, sadece başkanın istifası sözkonusu ise, kendi içinden bir başkan seçer.

Böyle bir durum için 20’inci madde işlemez.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin toptan istifası halinde, Başkanda istifa etmiş kabul edilir ve bu durumda olağanüstü Genel Kurula gidilir. Ancak böyle bir durumda süre 6 aydan az ise, Genel Kurul yeni Yönetim Kurulu seçimlerine gitmek yerine, sadece bu süre için 5 kişilik bir Yürütme Kurulu seçer. Yürütme Kurulu başkanını kendi çinden seçer.

c. Yönetim Kurulu Başkanı asil üyelerin 1/3 ‘ünü geçmeyecek şekilde, yönetime dışarıdan üye alabilir. (toplam 2 üye) Bu durumda, Yönetim Kurulu üye sayısı 9’a çıkar veya eksik varsa, 7’ye tamamlanmış olur.

d. İstifa etmiş veya görevden alınmış Yönetim, görevli olduğ dönemin hesaplarından sorumludur. Böyle bir durumda, Denetim hesapları inceler ve ibra eder. Bunun ilk Genel Kurul’da onaylanması gerekir. Eğer, Yönetim Kurulu tarafoından ibra edilmezse, böyle bir durumda Denetim ve Disiplin Kurulu olağanüstü genel kurul çağrısı yapar. Genel Kurul’da da ibra edilmeyen Yönetim Kurulu ve Üyelerinnin durumu bağımsız mahkemeler tarafından karara bağlanır.

Madde 21 : Görev Dağılım ve Çalışma Esasları

Birlik Yönetim Kurulu, bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir sekreter, bir mali işler sorumlusu, 2 üye olmak üzere 7 (yedi) kişiden oluşur.

a. Kimin hangi görevi alacağı başkanın yapacağı görev dağılımına bağlıdır. Her ne kadar bu tespitler her kersinde yapılacaksa da, ilke düzeyinde Çalışma Prensipleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : Bölgenin Koordinasyonu, Lobby faaliyetleri, Paris ve Bürüksel ile ilişkeler, Yıllık Planın yapılması ve icraatı.

Başkan Yardımcısı : Kültür faaliyetlerinin Bölge düzeyinde planlanması, organizasyonu ve Gerçekleştirilmesi (Bu faaliyetler, tanıtım toplantıları, konferanslar, müzik konserleri...)

Başkan Yardımcısı : Spor faaliyetlerinin Bölge düzeyinde Planlanması Organizasyonu ve Gerçekleştirilmesi ( Bu faaliyetler, Futbol Turnuvaları, Yıllık Geleneksel bölge Maraton Koşusu ...)

Genel Sekreter : Her türlü idari işlerin düzenlenmesi, yazışmalar vs ...

Mali İşler Sorumlusu : Birlik’in bütçesini yapmak, yönetmek ve hesabını tutmak.

1. Üye : Türkiye tarafındaki işlerden sorumlu olup, Türkiye ile veya Türkiye‘ye veya Türkiyeden yapılacak işlerde birinci dereceden sorumlu olmak.

2. Üye : Birlik’in bünyesindeki, öğretmenler, hocalar, ile iletişim ve organizasyondan sorumlu olup, Birlik’in hedeflerine ulaşmasında resmi sorumlular ile ilişkileri düzenlemek.

b. Yönetim kurulu’nun toplanabilmesi için 5 üyenin toplantıda olması şarttır. Kararlarda asgari 5’e 2 şartı arandığından, böyle bir durumda kararın, eğer 5 üye varsa, oybirliği ile, altı üye varsa, 6’ya 1oranıyla alınması gerekir. Üyenin aynı zamanda hemfikir olmadığı bir öneri karar haline gelemez ve dolayısıyla herhangi bir tasarıya konu olamaz. Ancak bir fikir olarak, tutanaklara geçirilir.

c. Yönetim Kurulu yılda, Temmuz- Ağustos ayları dışında her iki ayda bir kere toplanır. Bunun istisnaları bayramlar ...vs’dir. Yıllık toplantı sayısı, 5’den aşağı olamaz . Temmuz-Ağustos dönemi dışında, 3 ay arka arkaya toplanmayan Yönetim, kendisini feshetmiş sayılır. Bu durumda, Yeni Yönetim Kurulu seçimleri yapılır.

Toplantı tutanakları, bir hafta içinde üyelere iletilir.

e. 3 kez mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmamış üyenin üyeliği düşer. Mazeretler yazılı olmak zorundadır.

Madde 22 : Yönetim kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Birlik Yönetim Kurulu ;

a. Birlik’in gayelerini gerçekleştirmek,

b. Bu gayeler için toplanmak, karar almak, alınan kararları Yönetim Kurulu karar defterine yazmak,

c. Harcamalar için karar almış olmak. Harcamalar Mali işler Sorumlusu’nun bilgisi dahilinde, Başkan ve bir Başkan yardımcısının imzaları ile yapılır. Çift imza şarttır.

d. Belgelerde, iç-dış, gelen-giden, tahsilat, ödeme mutlaka iki imza bulundurmak,

e. Birlik’in iç ve dış yazışmalarını ve ilişkilerini yürütmek,

f. Yapılan harcamaların muhasebesini tutmak, gelirleri-giderleri bir deftere kaydetmek ve harcamaların belgelerini muhafaza etmek, kısaca bu faaliyetleri yürütüp, Mali Genel Kurul’da tüm çalışmaları üyelere bir raporla bilgi vermek,

g. Banka hesaplarında kimlerin imzası ile (Başkan, Başkan Yardımcılarından biri, Mali İşler ve yardımcısı ) harcama yapabileceğine karar vermek ve hesapları kontrol etmek,

h. Genel kurula sunulmak üzere, yapılan tüm faaliyetleri özetleyen raporu ve muhasebe raporunu hazırlamak,

i. Yıllık Çalışma Proğramı yapmak,

j. Yıllık Çalışma Proğramlarını aylık bazda yapıp, bunları gerçekleştğrmek,

k. Bu tüzük içinde ele alınmamış herhangi bir konu, Yönetim Kururlu, Disiplin Kurulu, ve Denetim Kurulu’nun yapacağı ortak toplantıda ele alınır ve karara bağlanır.

Böyle durumlarda karar almak için, bu organlarda yer alan üyeler toplamının 2/3’ ekseriyeti aranır.

l. Tüm bunlar bölge koordinasyonu içinde ve bu tüzük’te belirtilen esaslarda yapılır.

m. Demirbaş eşya listesi tutmak.

5. BÖLÜM : BİRLİK’İN DİĞER ORGANLARI

Madde 23 : Denetim Kurulu

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 kişiden oluşan 2 yıllık bir görev süresi için seçilir. Genel Kurul 1 (bir) de yedek üye seçer.

a- Denetim Kurulu, Başkanını kendi içinden seçer,

b- Denetim Kurulu’na üye olmak için derneğin en az 2 yıllık üyesi olması şarttır.

c- Denetim Kurulu, Mali Genel Kurul öncesi çalışmalarını bitirmek zorundadır. (madde 18 c bendler ve fıkralar)

d- Denetim Kurulu kendi başına Yönetim kurulu’nu denetleme kararı alamaz. Olağanüstü bir denetlemenin olabilmesi için;

e-Yönetim Kurulu’ndan, üye sayısının ½’sinden 1 fazlası (4 üye) üyenin yazılı davetli olması gerekir. Böyle bir durumda, Denetim Kurulu davetine, Disiplin Kurulu’nu da davet eder.

f-Olağanüstü denetim ‘’e’’ bendi şartları içinde zabıtla tespit edilmek durmundadır.

Madde 24 : Disiplin Kurulu

Disiplin kurulu, Genel kurul tarafından iki yıllık süre için seçilir. Üye sayısı 5 olup, 2 yedek üyesi vardır.

a- Disiplin Kurulu, başkanını kendi içinden seçer,

b- Disiplin Kurulu’na seçilebilmek için, derneklerden birine en az 5 yıl üye olmak,

c- Disiplin Kurulu her yıl iki kez toplanmak zorundadır,

d- Disiplin Kurulu Kendisine getirilen konuları 2 ay içinde sonuca bağlamak durumundadır. Özel durumlarda bu, 3 aya çıkabilir,

e- Disiplin Kurulu, Birlik tüzük’ünün işlemsinden sorumludur.

Madde 25 : Birlik Konseyi

Birlik Konseyi bir danışma organı olup üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur:

a- Birlik’e üye derneklerin Başkan ve Başkan Yardımcıları,

b- Bölgede bulunan öğretmenler,

c- Bölgede bulunan din görevlileri,

Konsey’den murat, fikir alış-verişinde bulunmak, organizasyon ve koordinasyon sağlamak, problemleri tespit ve önerilerde bulunmaktır.

Konsey yılda birkez toplanır ve bu toplantı Pazar günü yapılır. Toplantıların mayıs ayının son Pazar günü yapılması, yılın değerlendirilmesini sağlamak, faaliyetleri gözden geçirmek ... eçısından yararlı ve uygun olacaktır.

Toplantının esaslarını katılımcı ve konular açısından, Birlik Başkanı o toplantı sırasında açıklar.

Bu toplantının gerçekleştirilmesi, gideri vs ... her yıl itibariyle bir derneğin sorumluluğunda gerçikleşir.

6 . BÖLÜM DİĞER KONULAR

Madde 26 : Burada alınmamış herhangi bir konu, Yönetim kurulu’nun alacağı karara veya sözü geçen konuda sarihlik mevcut değilse, Genel Kurul’un alacağı karara bağlıdır.

Madde 27 : Birlik’e üye olmak isteyen dernek bu Tüzük’ü kabul ettiğini ve bu iradeye uyacağını belirten yazılı bir beyanda bulunur.


Online Sayaç