Ana Men
Etkinlikler
<< Nisan 2023 >>
Pzt Sa r Pr Cm Cts Pz
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tüzük

BATI BÖLGESÝ TÜRK DERNEKLERÝ BÝRLÝÐÝ

1. BÖLÜM : BÝRLÝÐÝN KURULUÞU GAYESÝ

Madde 1: Ad ve Kuruluþ

Bu tüzük, 06/01/1999 tarihinde kurulmuþ, adý Batý Bölgesi Türk Dernekleri Birliði olan derneðin, çalýþma ve iþlerlik koþullarýný yasal olarak düzenleyen bir metindir.

Sözkonusu metin 01/07/1901 tarihli kanun ve 16/08/1901 tarihli kararnameye tabidir.

Madde 2 :Gaye

Derneðin gayesi, Fransa’nýn batý batý bölgesi olarak :

- Basse-Normandie

- Bretagne

- Pays de la loire

- Poitou-Charentes

kurulmuþ, hedeflerini sözkonusu bölgelerdi yaþayan Türk Toplumunun

a – Kimliði

b – Dili

c – Kültürü

d – Dini ... vb . konularda, geliþimini saðlamak, ihtiyaçlarý gidermek üzere bir entegrasyon çerçevesinde kurulmuþ Türk Dernekleri’nin ;

1. hedeflere ulaþmasýný saðlamak,

2. çalýþmalarý bölgesel bazda organize etmek,

3. plan ve program yapmak,

4.gerektiðinde ortak çalýþmalarda bulunmak,

5.bölgede Türk Toplumunun hatýrý sayýlýr bir topluluk olarak telakki edilmesi için bir güç haline gelmek.

6.ekonomik, politik ve kültürel merkezlerde imkanlar elde etmek, Dernekler için bu gücü kullanmak,

7.bireysel olarak Derneklerin önünü açmak,

8.ortak problemlere ortak çözümler geliþtirmek,

9.içinde yaþanýlan topluma entegre olurken, Türk Kültürünün zenginliklerini mutlaka muhafaza etmek,

10.kimlik bilincini ön plana almak ve bu temel çerçevesinde çalýþmalarda bulunmak olduðu baþlangýçta belirtilen, Fransýz ve Türk Dernekleri’nin hedeflerine, geniþ ve organize biçimde, ulaþmalarýný saðlamaktýr.

Madde 3: Merkez

Derneðin Merkezi 38 rue du Jamet 44 100 Nantes adresindedir. Bu Merkez Yönetim Kurulu Kararýyla deðiþtirilebilir.

2 . BÖLÜM : DERNEK ÜYELÝÐÝ

Madde 4 :Dernek Üyeliðine giriþ

Bu tüzüðün 2inci maddesine kurulmuþ, Fransýz Ýdari Sistem’ine göre, sous- préfecture’lük esasýna göre temsil hakkýna sahip, en az 25 (yirmibeþ) üyeye sahip Türk Dernekleri Birliðe üye olmak ve oy kullanmak hakkýna sahiptir. 25 ‘ten az üyesi olan dernekler, Birlik ‘e üye olabilir ; ancak oy kullanamazlar. Onlar için oy kullanma hakký, özel bir karakter taþýr (madde 13). Bu hakkýn fiiliyata dönüþebilmesi için, aþaðýdaki kýstaslarýn yerine getirilmesi gerekir.

a. Üyelik baþvurusunda bulunan derneðin, sous – préfectude’lük kapsamýnda tek dernek olmasý,

b. Ýki veya daha çok dernek olmasý halinde, Birliðin üyesi olmuþ derneðin bölgeyi temsil ediyor kabul edilmesi. Böyle bir durumda sadece ikinci dernek üç yýl süreyle Birlik toplantýlarýna gözlemci sýfatýyla katýlabilir. Üçüncü yýl sonunda sözkonusu bölgeyi birtek dernek temsil edebileceðinden, dernekler tek bir çatý altýnda toplanmak durumundadýr. Eðer bu gerçekleþmemiþse Birlik ilk üyesini bölge temsilcisi kabul eder.

c. Eðer ki bir bölgede bir dernek bölünmüþse, ikinci derneðin baþkaný ve yöneticileri dikkate alýnmaksýzýn Birlik , ilk üyesi olan derneði bölge temsilcisi olarak kabul eder.

d. Ancak ne var ki, böyle bir bölünme sözkonusu olmuþ ve bölgedeki Türklerin büyük çoðunluðu ikinci bir çatý altýnda biraraya gelmiþse, üç yýl süreyle 2 inci maddenin ‘’b’’ bendi uygulanýr. Üç yýl sonunda ise, üye sayýsý daha fazla olan dernek Birlik üyesi olarak kabul edilir.

Madde 5 : Derneklerin Birlik’e üye olabilmesi ve üyeliklerinin devam edebilmesi için, tüzüklerinde belirtilen , eðer belirtilmemiþsi bile, 2 yýl süreyle olaðan ve olaðanüstü seçimlerini yapmalrý gerekir. Seçimlerin yapýldýðý ve sonuçlarý , Birlik’e yazýlý olarak bildirilir.

2 yýl doldurmuþ ancak 3 aylýk (toplam 27 ay) dönem sonunda seçimini yapmamýþ derneðin üyeliði seçimlerini yapana kadar askýya alýnýr.

a. Askýya alýnma durumu 6 ay devam eder. Bu dönem sonunda seçimini yapmamýþ derneðin Birlik üyeliði düþer.

b. Birlik üyeliði düþen dernek Birlik karar verir.

c. Bir Dernek Birliðe üye olabilmesi için Birlik’teki mevcut dernekler karar verir.

d.Seçimini yaparak yeniden üye olmak isteyen dernek, Tüzük’ün 4 üncü madde ‘’b’’ bendine tabi olur.

Madde 6 : Ancak derneðin Birlik’e üye olmasý ve üyeliðinin devam edebilmesinin temel koþullarýndan biri, derneðin Türkiye aleyhine bir organizasyona girmemiþ olmasý, destek vermemiþ bulunmasýdýr.

Böyle bir durum vukubulduðunda, sözkonusu derneðin mevcut yönetimi ve ilgili dönemde görev almýþ yönetimi, Birlik tarafýndan , Birlik faaliyetleri çerçevesinde görevlerinden menedilir.

Sözkonusu dernek böyle bir durumda yeniden meydan vermemek için, kendi iç tüzüðünde ... ‘’ Türkiye aleyhine faaliyet göstermiþ veya gösteren kiþi dernek üyesi olamaz ‘’ ibaresini koymak zorundadýr.

Bu ibareyi koymayan derneðin üyeliði de, bu ibare konana kadar askýya alýnýr.

Madde 7 : Birlik’te devamlýlýk kriteri esas olduðundan, derneðini temsilen görev almýþ baþkan ve/ veya baþkan yardýmcýlarýnýn isimleri, cinayete , suistimale karýþmasý halinde sadece bu kiþinin faaliyetlere katýlmasý ortadan kalkar. Dernek yeni temsilci atar.

Madde 8 : Birlik üyesi dernek, Birlik’e yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadýr. Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde en çok gecikme süresi bir aydýr.

Bu dönem sonunda da, durum devam ediyorsa sözkonusu dernek yazýlý olarak uyarýlýr . Durumun bir ay daha devam etmesi halinde üyelik askýya alýnýr.

Üyeliðin askýya alýnmasý halinde, Birlik karar verir.

Madde 9 : Birlik üyesi olarak Derneklerin Haklarý ve Temsili

Birlik’e üye kabul edilmiþ dernekler Birlik içindeki faaliyetlerde görev alýrlar, seçimlerde oy kullanýrlar ve uygun ortamlarda Birlik’in faaliyetleri konusunda yazýlý ve sözlü öneride bulunurlar.

Oy kullanacak üye sayýsý bir yýl öncesi dernekler tarafýndan verilen rakamlar esas alýnacaktýr.

Derneklerin Birlik’te temsil oranlarý aþaðýdaki gibidir.

25 – 50 üyesi olan dernek : 2 oy

100 üyesi olan dernek : 3 oy

150 üyesi olan derenek : 4 oy

200 üyesi olan dernek : 5 oy

250 üyesi olan dernek : 6 oy

300 üyesi olan dernek : 7 oy

350 üyesi olan dernek : 8 oy

400 üyesi olan dernek : 9 oy

450 üyesi olan dernek : 10 oy

500 üyesi olan dernek : 11 oy

500’den yukarýsý her 50 üyeye olan derneðe : 1 oy eklenir.

Madde 10 : Bu esastan hareketle, dernekler herhangibir suistimalin doðmasýna mahal vermemek için, fiktif üye kaydýna tevessül edemezler.

Birlik üye sayýsýný resmi yollardan araþtýrma hakkýna sahiptir.

Madde 11 : Fiktif üye kaydý yaptýðý tespit edilen derneðin yönetimi Birlikte Temsil hakkýna yitirir. Böyle bir durumda dernek yeni temsilcilerini atar.

Eðer ayný dernek iki kez fiktif üye yoluna baþvurmuþsa, bu konuda Birlik karar verir.

Madde 12 : Birlik’e üye dernek, adresini ve iletiþim noktalarýný (tel, fax, e-mail, vs...) Birlik’e bildirir.

Bu bilgilerin deðiþmesi halinde , iþlemler tekrarlanýr.

Madde 13 : Üye sayýsý 25’ten az olan dernekler, Birlik içinde tek baþlarýna oy kullanma hakkýna sahip olmamakla birlikte, kendisi durumunda olan bir dernekle bir araya gelip toplam üye sayýlarýný 25’e ulaþtýrmalarý halinde; eðer ayný durumda 2’den fazla dernek varsa, mevcut üye sayýlarý ne olursa olsun, bu durumda en fazla 72 olabilir, bir araya gelip, bir oy kullanma hakkýna sahip olabilirler.

Madde 14 : Bir Derneðin Birlik Üyeliði’nin sona ermesi

Birlik’e üye bir derneðin , Birlik üyeliði aþaðýdaki durumlarda ?

1.Dernek kendini feshederse ,

2.Ayný bölgede iki dernek ortaya çýkmýþ 4’üncü madde d bendi vukubulmuþsa,

3.Ayný þekilde 5’inci madde a bendi vukubulmuþsa,

4.Madde 7’nin vukubulmasý durumunda

5. Madde 8’in vukubulmasý durumunda

6. Madde 11’in ortaya çýkmasý halinde

7. Birlik’in temellerini sarsan bir tutum ve olayýn sözkonusu olmasý halinde ve ancak Birlik üyesi Derneklerin 2/3 ‘lük (Birlik Genel Kurul Kararý alýnmasý hali) kakarýyla bir derneðin , Birlik üyeliði sona erer.

3 . BÖLÜM : GENEL KURUL

Madde 15 : Genel Kurul ve Yapýsý ve Üyeleri

Her üye Genel Kurul’un doðal üyesidir. Birlik’te üye dernek sayýsý 10’u geçene kadar Genel Kurul’a dernekler 3 teksilci ile, 15’ten itibaren 2 temsilci ile ve nihayet 20’den itibaren temsil güçleri nispetinde katýlýrlar. Genel Kurul sýrasýnda, üyeler, madde 9 ve 13’e uyacak þekilde oy kullanýrlar.

Genel Kurul toplandýðýnda aþaðýdaki organlar, Genel Kurul’un sýhhatli geçmesi için oluþturulur.

- Divan Baþkaný : Genel Kurul’un iþleyiþinden sorumludur.

- Divan Üyeleri :(2 kiþi) Genel Kurul’un faaliyetlerinin yerine getirilmesini saðlamak

- Divan katibi : (1 kiþi) Kayýtlarý tutmak

Divan Baþkaný, Birlik üye dernekler baþkaný arasýndan en yaþlý baþkan olarak geleneksel olarak görev alýr.

Divan Üyeleri, en çok üyeye sahip iki derneðin önerileriyle belirlenir.

Divan katibi , en genç Dernek Baþkaný veya Dernek Baþkan yardýmcýsý olarak geleneksel olarak belirlenir.

Madde 16 : Genel Kurulu’un Toplanmasý

Genel Kurul üç þekilde toplanýr.

a. Olaðan Genel Kurul ; iki yýlda bir yapýlan, derneðin ve derneðin yönetim organlarýný oluþturmak için yapýlan seçimler. Bu seçimler Haziran ayýnýn ikinci haftasýna rastlayan Pazar günü, çogunluk saðlanamazsa onu izleyen ikinci Pazar günü (15 gün sonra)

b. Olaðanüstü Genel Kurul ; Birlik Baþkaný ve üç yardýmcýsýndan en az ikisinin; veya Birlik baþkaný olmaksýzýn 6 üyeden 4’ünün (2/3’ünün) isteði halinde; veya Birlik’e üye derneklerin temsil gücüna göre % 30’unun (enaz) talebi halinde, olaðanüstü GenelKurul toplanýr.

Bu þekilde çaðrýlarda % 51 çoðunluk saðlanmasý esastýr. Çoðunluk saðlanamazsa ayný prosedür tekrar uygulanýr.Ayný uygulama içinde, çoðunluk bur türlü saðlanamazsa, bu çaðrýlara son verilmesi uygun olacaktýr.

c. Birlik’in Mali Genel Kurul’u her yýl yapýlýr. Birlik’in Mali Yýl Takvimi her yýlýn 31 Mayýs’ýdýr. 31 Mayýs’ta hesaplar kapanmýþ olmalýdýr.

i. Defterler ve hesaplar 3 Haziran gününe kadar Birlik Denetleme Kurul’una teslim edilir.

ii.Denetlem Kurulu, çalýþmalarýný Haziran ayýnýn 10’una kadar tamamlamak zorundadýr.

Hesaplarýn, Genel Kurul öncesi ya onaylanmýþ, yada onaylanmamýþ þekliyle Genel Kurul’a sunulmasý þarttýr.

iii. Hesaplarý Denetlem Kurulu’nca onaylandýðý halde Genel Kurulca ibra edilmeyen Yönetim Kurulu istifa eder.

Bu durumda ya o gün, veya 15 gün sonra Birlik Yönetim Kurulu seçimleri yeniden yapýlýr.

iv. Hesaplara þerh koyan Denetim Kurulu Yönetim Kurul’un Genel Kurul tarafýndan ibra edilmesi halinde, istifa eder. Yeni Denetim Kurulu seçilir.

d. Genel Kurul Üyeleri’nin % 30’unun isteði üzerine olaganüstü toplanan ve toplanma gerekçesi, Birlik Baþkaný’nýn görevden alýnmasý, ve/ veya Yönetim Kurulu’nun istifasýnýn talebi olan bir Genel Kurul’un bu talebi iþleme koyabilmesi için, verilen önergenin, Birlik Üyesi derneklerin temsil esasýne göre % 20’si tarafýndan imzalanmýþ olmasý, Divan Baþkaný’nca kontrol edilir.

Genel Kurul’un çalýþmalarýna devam edebilmesi için, çoðunluðun saðlanmýþ olmasý þarttýr.

e. Ayný þekilde, Baþkan’ýn kendi isteðiyle istifasý veya Yönetim Kurulu üyeleri’nin dördünün herhangi bir nedenle istifasý halinde, Yönetim Kurulu seçimlerini yenilemek üzere, Genel Kurul Yönetim Kurulu Baþkaný’nýn çaðrýsý üzerine; eðer Yönetim Kurulu Baþkaný bu çaðrýyý yapmazsa, en çok üyeye sahip 3 dernek baþkanýnýn çaðrýsý üzerine, Genel Kurul olaðanüstü toplantýya çaðrýlýr.

Madde 17 : Genel Kurulu’un Tüzük Deðiþikliði için toplanmasý

Madde 18’deki usul ve gerekçelerle Genel Kurul toplantýya çaðýrýlýr.

a. Tüzük Deðiþikliði : Üye sayýsýnýn % 70’nin Genel Kurula katýlmýþ olmasý ve kararlarýn % 75 ekseriyetle alýnmýþ olmasý þarttýr.

b. Birlik’in feshi : Bu oranlar sýrasýyla % 90 ve % 80’dir.

c. Üyelikten Çýkarýlýþ : Bundan önceki maddelere girmeyen bir nedenle bir üyenin dernekten çýkarýlmasý sözkonusu olursa, oranlar tüzük deðiþikliði oranlarýnda olur.

d.Diðer tüm kararlar için % 51 oraný yeterlidir.

f.Genel Kurul’da alýnan kararlar, bir tutmak üzerinde Divan Baþkaný, üyeleri ve Katip tarafýndan imzalanýr.

4. BÖLÜM : YÖNETÝM KURULU

Madde 18 : Seçimi , Oluþumu, Görev Bölümü

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafýndan iki yýl için seçilir. Yönetim Kurulu Baþkaný ve üyeleri ayný anda oylanýr. Bir baþka ifade ile, baþkan seçilirken listeside seçilmiþ olur.

Baþkan adaylarý listelerini hazýrlarlar ve Genel Kurula sunarlar. Bu listede;

a. Baþkan adayý

b. 6 asil üye

c. 2 yedek üye, yeralýr.

Bir kiþi Baþkan adayý olmasý için, ya dernek Baþkaný ya da herhangi bir derneðin yönetimi tarafýndan belirlenen bir aday olmalýdýr. Fakat teklif edilen bu aday kendi derneðinde en az 5 yýl üye olmalý.

Madde 19 : Baþkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilebilme koþullarý

Birlik’e baþkan ve yönetime seçilebilmek için

a. Üye derneklerden birine en az 5 yýllýk üye olmak

Madde 20 : Yönetim Kurulu’nun Görevi Býrakmasý, Görevden Alýnmasý, Yeni Üye Alýnmasý Konularý :

Bu konular Tüzük’ün 18’inci madde ve bu maddedeki bend ve fýkralarla açýklanmýþtýr.

Ancak ;

a.Olaðan Genel Kurul’a 6 aydan fazla bir süre varsa, Olaðenüstü Genel Kurul’a gidilir. (Böyle bir durumda madde 20’nin tüm gerekleri yerine getirilir.)

b. Eðer Genel Kurul’a 6 aydan daha az bir süre varsa, bu durumda mevcut Yönetim Kurulu, sadece baþkanýn istifasý sözkonusu ise, kendi içinden bir baþkan seçer.

Böyle bir durum için 20’inci madde iþlemez.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin toptan istifasý halinde, Baþkanda istifa etmiþ kabul edilir ve bu durumda olaðanüstü Genel Kurula gidilir. Ancak böyle bir durumda süre 6 aydan az ise, Genel Kurul yeni Yönetim Kurulu seçimlerine gitmek yerine, sadece bu süre için 5 kiþilik bir Yürütme Kurulu seçer. Yürütme Kurulu baþkanýný kendi çinden seçer.

c. Yönetim Kurulu Baþkaný asil üyelerin 1/3 ‘ünü geçmeyecek þekilde, yönetime dýþarýdan üye alabilir. (toplam 2 üye) Bu durumda, Yönetim Kurulu üye sayýsý 9’a çýkar veya eksik varsa, 7’ye tamamlanmýþ olur.

d. Ýstifa etmiþ veya görevden alýnmýþ Yönetim, görevli olduð dönemin hesaplarýndan sorumludur. Böyle bir durumda, Denetim hesaplarý inceler ve ibra eder. Bunun ilk Genel Kurul’da onaylanmasý gerekir. Eðer, Yönetim Kurulu tarafoýndan ibra edilmezse, böyle bir durumda Denetim ve Disiplin Kurulu olaðanüstü genel kurul çaðrýsý yapar. Genel Kurul’da da ibra edilmeyen Yönetim Kurulu ve Üyelerinnin durumu baðýmsýz mahkemeler tarafýndan karara baðlanýr.

Madde 21 : Görev Daðýlým ve Çalýþma Esaslarý

Birlik Yönetim Kurulu, bir Baþkan, iki Baþkan Yardýmcýsý, bir sekreter, bir mali iþler sorumlusu, 2 üye olmak üzere 7 (yedi) kiþiden oluþur.

a. Kimin hangi görevi alacaðý baþkanýn yapacaðý görev daðýlýmýna baðlýdýr. Her ne kadar bu tespitler her kersinde yapýlacaksa da, ilke düzeyinde Çalýþma Prensipleri aþaðýdaki gibidir.

Baþkan : Bölgenin Koordinasyonu, Lobby faaliyetleri, Paris ve Bürüksel ile iliþkeler, Yýllýk Planýn yapýlmasý ve icraatý.

Baþkan Yardýmcýsý : Kültür faaliyetlerinin Bölge düzeyinde planlanmasý, organizasyonu ve Gerçekleþtirilmesi (Bu faaliyetler, tanýtým toplantýlarý, konferanslar, müzik konserleri...)

Baþkan Yardýmcýsý : Spor faaliyetlerinin Bölge düzeyinde Planlanmasý Organizasyonu ve Gerçekleþtirilmesi ( Bu faaliyetler, Futbol Turnuvalarý, Yýllýk Geleneksel bölge Maraton Koþusu ...)

Genel Sekreter : Her türlü idari iþlerin düzenlenmesi, yazýþmalar vs ...

Mali Ýþler Sorumlusu : Birlik’in bütçesini yapmak, yönetmek ve hesabýný tutmak.

1. Üye : Türkiye tarafýndaki iþlerden sorumlu olup, Türkiye ile veya Türkiye‘ye veya Türkiyeden yapýlacak iþlerde birinci dereceden sorumlu olmak.

2. Üye : Birlik’in bünyesindeki, öðretmenler, hocalar, ile iletiþim ve organizasyondan sorumlu olup, Birlik’in hedeflerine ulaþmasýnda resmi sorumlular ile iliþkileri düzenlemek.

b. Yönetim kurulu’nun toplanabilmesi için 5 üyenin toplantýda olmasý þarttýr. Kararlarda asgari 5’e 2 þartý arandýðýndan, böyle bir durumda kararýn, eðer 5 üye varsa, oybirliði ile, altý üye varsa, 6’ya 1oranýyla alýnmasý gerekir. Üyenin ayný zamanda hemfikir olmadýðý bir öneri karar haline gelemez ve dolayýsýyla herhangi bir tasarýya konu olamaz. Ancak bir fikir olarak, tutanaklara geçirilir.

c. Yönetim Kurulu yýlda, Temmuz- Aðustos aylarý dýþýnda her iki ayda bir kere toplanýr. Bunun istisnalarý bayramlar ...vs’dir. Yýllýk toplantý sayýsý, 5’den aþaðý olamaz . Temmuz-Aðustos dönemi dýþýnda, 3 ay arka arkaya toplanmayan Yönetim, kendisini feshetmiþ sayýlýr. Bu durumda, Yeni Yönetim Kurulu seçimleri yapýlýr.

Toplantý tutanaklarý, bir hafta içinde üyelere iletilir.

e. 3 kez mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantýsýna katýlmamýþ üyenin üyeliði düþer. Mazeretler yazýlý olmak zorundadýr.

Madde 22 : Yönetim kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Birlik Yönetim Kurulu ;

a. Birlik’in gayelerini gerçekleþtirmek,

b. Bu gayeler için toplanmak, karar almak, alýnan kararlarý Yönetim Kurulu karar defterine yazmak,

c. Harcamalar için karar almýþ olmak. Harcamalar Mali iþler Sorumlusu’nun bilgisi dahilinde, Baþkan ve bir Baþkan yardýmcýsýnýn imzalarý ile yapýlýr. Çift imza þarttýr.

d. Belgelerde, iç-dýþ, gelen-giden, tahsilat, ödeme mutlaka iki imza bulundurmak,

e. Birlik’in iç ve dýþ yazýþmalarýný ve iliþkilerini yürütmek,

f. Yapýlan harcamalarýn muhasebesini tutmak, gelirleri-giderleri bir deftere kaydetmek ve harcamalarýn belgelerini muhafaza etmek, kýsaca bu faaliyetleri yürütüp, Mali Genel Kurul’da tüm çalýþmalarý üyelere bir raporla bilgi vermek,

g. Banka hesaplarýnda kimlerin imzasý ile (Baþkan, Baþkan Yardýmcýlarýndan biri, Mali Ýþler ve yardýmcýsý ) harcama yapabileceðine karar vermek ve hesaplarý kontrol etmek,

h. Genel kurula sunulmak üzere, yapýlan tüm faaliyetleri özetleyen raporu ve muhasebe raporunu hazýrlamak,

i. Yýllýk Çalýþma Proðramý yapmak,

j. Yýllýk Çalýþma Proðramlarýný aylýk bazda yapýp, bunlarý gerçekleþtðrmek,

k. Bu tüzük içinde ele alýnmamýþ herhangi bir konu, Yönetim Kururlu, Disiplin Kurulu, ve Denetim Kurulu’nun yapacaðý ortak toplantýda ele alýnýr ve karara baðlanýr.

Böyle durumlarda karar almak için, bu organlarda yer alan üyeler toplamýnýn 2/3’ ekseriyeti aranýr.

l. Tüm bunlar bölge koordinasyonu içinde ve bu tüzük’te belirtilen esaslarda yapýlýr.

m. Demirbaþ eþya listesi tutmak.

5. BÖLÜM : BÝRLÝK’ÝN DÝÐER ORGANLARI

Madde 23 : Denetim Kurulu

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafýndan 3 kiþiden oluþan 2 yýllýk bir görev süresi için seçilir. Genel Kurul 1 (bir) de yedek üye seçer.

a- Denetim Kurulu, Baþkanýný kendi içinden seçer,

b- Denetim Kurulu’na üye olmak için derneðin en az 2 yýllýk üyesi olmasý þarttýr.

c- Denetim Kurulu, Mali Genel Kurul öncesi çalýþmalarýný bitirmek zorundadýr. (madde 18 c bendler ve fýkralar)

d- Denetim Kurulu kendi baþýna Yönetim kurulu’nu denetleme kararý alamaz. Olaðanüstü bir denetlemenin olabilmesi için;

e-Yönetim Kurulu’ndan, üye sayýsýnýn ½’sinden 1 fazlasý (4 üye) üyenin yazýlý davetli olmasý gerekir. Böyle bir durumda, Denetim Kurulu davetine, Disiplin Kurulu’nu da davet eder.

f-Olaðanüstü denetim ‘’e’’ bendi þartlarý içinde zabýtla tespit edilmek durmundadýr.

Madde 24 : Disiplin Kurulu

Disiplin kurulu, Genel kurul tarafýndan iki yýllýk süre için seçilir. Üye sayýsý 5 olup, 2 yedek üyesi vardýr.

a- Disiplin Kurulu, baþkanýný kendi içinden seçer,

b- Disiplin Kurulu’na seçilebilmek için, derneklerden birine en az 5 yýl üye olmak,

c- Disiplin Kurulu her yýl iki kez toplanmak zorundadýr,

d- Disiplin Kurulu Kendisine getirilen konularý 2 ay içinde sonuca baðlamak durumundadýr. Özel durumlarda bu, 3 aya çýkabilir,

e- Disiplin Kurulu, Birlik tüzük’ünün iþlemsinden sorumludur.

Madde 25 : Birlik Konseyi

Birlik Konseyi bir danýþma organý olup üyeleri aþaðýdaki kiþilerden oluþur:

a- Birlik’e üye derneklerin Baþkan ve Baþkan Yardýmcýlarý,

b- Bölgede bulunan öðretmenler,

c- Bölgede bulunan din görevlileri,

Konsey’den murat, fikir alýþ-veriþinde bulunmak, organizasyon ve koordinasyon saðlamak, problemleri tespit ve önerilerde bulunmaktýr.

Konsey yýlda birkez toplanýr ve bu toplantý Pazar günü yapýlýr. Toplantýlarýn mayýs ayýnýn son Pazar günü yapýlmasý, yýlýn deðerlendirilmesini saðlamak, faaliyetleri gözden geçirmek ... eçýsýndan yararlý ve uygun olacaktýr.

Toplantýnýn esaslarýný katýlýmcý ve konular açýsýndan, Birlik Baþkaný o toplantý sýrasýnda açýklar.

Bu toplantýnýn gerçekleþtirilmesi, gideri vs ... her yýl itibariyle bir derneðin sorumluluðunda gerçikleþir.

6 . BÖLÜM DÝÐER KONULAR

Madde 26 : Burada alýnmamýþ herhangi bir konu, Yönetim kurulu’nun alacaðý karara veya sözü geçen konuda sarihlik mevcut deðilse, Genel Kurul’un alacaðý karara baðlýdýr.

Madde 27 : Birlik’e üye olmak isteyen dernek bu Tüzük’ü kabul ettiðini ve bu iradeye uyacaðýný belirten yazýlý bir beyanda bulunur.


Online Sayaç